Management Teams

Binod Shrestha

Binod Shrestha..

Founder Director
Manoj Kumar Shrestha

Manoj Kumar Shrestha..

Founder Director
Amrit Thapa

Amrit Thapa..

Business Development Director
Pramod Poudel

Pramod Poudel..

Campus Chief
Rekha Kapali

Rekha Kapali..

Examination Officer
Sapana Rajbanshi

Sapana Rajbanshi..

Examination Services Officer
Rajkumar Humagain

Rajkumar Humagain..

System Administrator
Radhika Maharjan

Radhika Maharjan..

Examination Services Officer